Tym razem opiszemy sposób uruchomienia wirtualnego hosta dla Laravel 5. Mamy do wyboru trzy opcje. Pierwsza najprostsza to uruchomienie serwera poprzez php artisan, poleceniem:


php artisan serve

Możemy tu wskazać port na którym wirtualny serwer zostanie uruchomiony, przez dodanie po "serve" --port=80. Numer portu możemy podać dowolny. Po czym w przegladarce uruchamiamy naszą stronę wpisująć: localhost:80

 

A co w przypadku, gdy korzystamy z Xamp'a. W tym przypadku bęzie nieco wiecej roboty. Zaczynamy od skonfigurowania pliku httpd-xampp.conf, znajdującego się w katologu xampp/apache/conf/extra dopisując następujące dane:

 

# VirtualHost for LARAVEL.DEV

<VirtualHost local.strona:80>
  DocumentRoot "C:\xampp\htdocs\strona\public"
  ServerAdmin local.strona
  <Directory "C:\xampp\htdocs\strona">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>

 

Oczywiście pamiętajmy o zmianie ścieżek do naszej strony w podanym wyżej przykładzie, oraz wskazanie nazwy VirtualHost (w tym przypadku może być ta sama, a zmiana jest dowolna).

 

Po tym zabiegu przystępujemy do konfiguracji pliku hosts.txt znjadującego się w Widows/System32/drivers/etc. Plik hosts.txt otwieramy w notatniku z prawami administratora (prawym przyciskiem myszy klikamy na notatnik i zaznaczymy uruchom jako administrator ). W przeciwnym razie nie będziemy mogli dokonać zmian w tym pliku, gdyż jest on systemowym plikiem. Jeśli plik hosts.txt jest nie widoczny to zaznaczamy w oknie dialogowym "Wszsytkie pliki(*.*)". W tak otwrtym pliku dopisujemy:

127.0.0.1  local.strona

, gdzie local.strona to naazwa naszego wirtulanego hosta.

 

Od teraz stronę uruchamiamy wpisując do przeglądarki wyłacznie nazwę wirtualnego hosta, nie męcząc się, by pamietać o dopisanie numeru portu. Czyli: local.strona

 

Trzecia opcja, polega na podmianie plików, w katalogu w którym jest umieszczona nasza strona w Xampp'ie. Sposób ten można zarówno wykorzystać do przesłania gotowej strony na stronę serwera celem jej publikacji.

 • wchodzimy do katalogu w xampp naszej strony czyli np: xampp/htdocs/nasza_strona_w_laravel,
 • tworzymy nowy folder o nazwie np: local,
 • zaznaczamy wszsytkie pliki oprócz nowo utworzonego folderu i folderu public
 • zaznaczone pliki wycinamy i wklejamy do folderu local,
 • pliku z folderu public przenosimy do głownego katalogu z nasza stroną,
 • pusty folder public kasujemy.
 • wchodzimy do pliku index.php i zmieniamy dwie ściezki:
require __DIR__.'/../bootstrap/autoload.php';
$app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/app.php';

 

na:

 

require __DIR__.'/local/bootstrap/autoload.php';
$app = require_once __DIR__.'/local/bootstrap/app.php';

 

Od teraz stronę napisaną w Laravel 5 możemy otwierać na naszym wirtualnym serwerze Xampp bezpośrednio z ściezki nazwy folderu strony, po uruchomieniu serwera, zaś pliki z stroną możemy bezpośrednio wrzucić na serwer publiczny jeśli strona jest gotowa.

 

FiNiSh

 

 


2016-07-09 12:00:00 Presented by Martin S